ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR COSMETISCH BEHANDELAREN/KLINIEKEN

Algemene gegevens: Skin Tech Pharma Group BNLX B.V.
Vestigingsadres: Moerbergselaan 17, 3941 BW, DOORN
Telefoon: (+31) (0)343-445 858
E-mail: [email protected]
Website: www.skintechpharmagroup.nl
KvK-nummer: 64364305

1. ALGEMEEN EN TOEPASSELIJKHEID

 1. Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. (hierna: STPG BNLX) heeft in Nederland, Belgisch Vlaanderen en Luxemburg het exclusieve distributierecht ten aanzien van cosmetische producten die zijn geproduceerd door STPG BNLX Group S.L. te Spanje.
 2. STPG BNLX levert producten aan cosmetisch behandelaren/klinieken (hierna: cliënt) via een webwinkelmodule.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, correspondentie, enz. van STPG BNLX en maken deel uit van elke overeenkomst tot levering door STPG BNLX aan cliënt.
 4. Eventueel door de wederpartij (“Cliënt”) gehanteerde algemene voorwaarden worden door STPG BNLX uitdrukkelijk verworpen.
 5. Voordat een nieuwe cliënt aanvangt met het aanbieden en promoten van producten en behandelingen die door STPG BNLX worden geleverd, dient de cliënt aan STPG BNLX zijn inschrijving en KvK nummer als behandelaar door te geven.
 6. STPG BNLX is vanwege haar exclusieve distributierecht uitdrukkelijk gerechtigd de cliënt eenzijdig aanwijzingen en/of restricties op te leggen in de wijze waarop de cliënt de producten aan derden zoals eindgebruikers aanbiedt, welke aanwijzingen en/ of restricties cliënt onvoorwaardelijk dient te respecteren.
 7. STPG BNLX is te allen tijde gerechtigd een met cliënt bestaande overeenkomst/ rechtsverhouding eenzijdig zonder verdere financiële verplichting en/ of opzegtermijn per direct te beëindigen, Cliënt doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
 8. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 9. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 10. Indien, na onderling overleg tussen partijen, wordt overeengekomen, op bepaalde punten van deze voorwaarden af te wijken, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.
 11. De overeenkomst tot gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden dient schriftelijk door STPG BNLX te zijn bevestigd. Mondelinge toezeggingen van STPG BNLX zullen in geen geval bindend zijn.
 12. Indien een of meer bepalingen uit onze overeenkomst met cliënt niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 13. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van STPG BNLX worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door STPG BNLX ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

2.     OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen van STPG BNLX , in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. Bindende overeenkomsten komen slechts tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door STPG BNLX.
 2. STPG BNLX is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt STPG BNLX dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

3.     PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. De schriftelijk overeengekomen prijzen zijn vast, met dien verstande dat STPG BNLX het recht heeft prijswijzigingen welke zich voordoen na bevestiging van de bestelling, doch door de uitvoering daarvan (en welke het gevolg zijn van koerswijzigingen, verhoging van accijnzen, invoerrechten, vrachten, lonen, rechten en premies e.d.), aan cliënt door te belasten.
 2. De – in verband met enige levering aan cliënt – door STPG BNLX verschuldigde BTW, andere heffingen van overheidswege en verzendkosten, zijn voor rekening van cliënt. Tijdens het bestelproces worden in het besteloverzicht de van toepassing zijnde verzendkosten en de totaalprijs van de bestelling getoond, waarna de bestelling kan worden goedgekeurd en geplaatst.
 3. Betaling kan geschieden door middel van overboeking (via Mollie Payments betaalservice) of via Ideal (NL) of Bancontact/Mr Cash (Be) op het moment van online bestellen of overboeking naar de bankrekening van STPG BNLX in het geval van een rechtstreekse (niet online) bestelling. Aan de bestelling kunnen hierbij nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Indien dit laatste het geval is, wordt dit vermeld in de winkelwagen, alvorens de bestelling kan worden goedgekeurd en geplaatst.
 4. De prijzen van STPG BNLX producten naar cosmetisch behandelaren (inkoopprijzen) dienen in geen geval te worden gepubliceerd via het internet, maar uitsluitend in direct contact tussen de cliënt en haar cliënten
 5. De cliënt kan geen exclusiviteitbescherming eisen wat betreft de geografische ligging ten opzichte van een andere cliënt.

 

4.     BESTELLINGEN EN LEVERINGEN

 1. Bestellingen van € 250 (excl. BTW) of meer worden gratis verzonden. Voor in Nederland te bezorgen bestellingen van minder dan € 250,= (exclusief btw) wordt € 6,50 verzendkosten in rekening gebracht. Voor zendingen naar België en Luxemburg wordt € 11, – verzendkosten in rekening gebracht. Voor spoedbestellingen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 2. STPG BNLX levert zo snel mogelijk, doch kan geen levertijden garanderen. Opgegeven levertijden dienen als streeftijden te worden beschouwd waarbij STPG BNLX streeft naar een levering binnen 3 werkdagen.
 3. Indien uw bestelling niet compleet kan worden verzonden vermeldt STPG BNLX de manco-levering bij de hoofdzending. STPG BNLX zorgt dan voor een automatische nazending. Nazendingen worden franco geleverd.
 4. STPG BNLX is te allen tijde gerechtigd om volledige betaling (ook van eerdere facturen) te verlangen voordat zij tot levering aan cliënt overgaat.
 5. Kennelijke fouten in enig aanbod (zoals onjuiste prijzen) van STPG BNLX binden STPG BNLX niet.

 

5.     EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het eigendom van geleverde zaken gaat pas over, indien cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan STPG BNLX verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op de cliënt over.

6.     UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

 1. STPG BNLX is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een aan STPG BNLX toerekenbare fout zoals een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
 2. STPG BNLX is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove roekeloosheid van hulppersonen van STPG BNLX.
 3. Ook indien de hiervoor genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid door de daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, of worden vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu voor alsdan overeen dat de alsdan door STPG BNLX verschuldigde schadevergoeding nooit meer zal bedragen dan € 500,– (zegge vijfhonderd euro) per jaar.

 

7.     KLACHTEN

 1. De cliënt heeft de verplichting om de geleverde goederen bij aflevering onmiddellijk te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken (zoals beschadiging of verkeerd geleverde goederen) onmiddellijk schriftelijk te melden aan STPG BNLX.
 2. Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft STPG BNLX de keuze de desbetreffende goederen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde ervan te restitueren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na schriftelijk akkoord van STPG BNLX en onder door STPG BNLX schriftelijk te stellen voorwaarden. Kosten van niet vooraf schriftelijk door STPG BNLX geaccordeerde retourzendingen komen in ieder geval volledig voor rekening van de cliënt. STPG BNLX accepteert in geen geval retourzendingen van gebruikte producten, producten met een beschadigde verpakking en/ of producten met een verbroken verzegeling.
 3. Indien de cliënt een klacht heeft betreffende de gesloten overeenkomst, dan wel de uitvoering ervan, kan deze contact opnemen met STPG BNLX via het adres, telefoonnummer of e-mailadres zoals vermeld aan het begin van deze voorwaarden.
 4. Klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen afgehandeld. In geval een klacht, door omstandigheden, niet binnen 30 dagen kan worden afgehandeld, ontvangt de cliënt hiervan tijdig, doch uiterlijk binnen 30 dagen na melding van de klacht bericht, waarbij de cliënt tevens wordt geïnformeerd over de vertragingsduur.
 5. In geval de cliënt het niet eens is met de afhandeling van zijn klacht, kan deze het geschil, met inachtneming van de overige inhoud van deze algemene voorwaarden, voorleggen aan de bevoegde rechter.
 6. Klachten over direct zichtbare gebreken kunnen slechts in behandeling worden genomen wanneer ze binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk aan STPG BNLX zijn kenbaar gemaakt.
 7. Alle aanspraken tegen STPG BNLX vervallen acht weken nadat de desbetreffende bestelling waarop deze aanspraken betrekking hebben, door STPG BNLX is geleverd of had moeten worden geleverd
 8. Reclamatie geeft nimmer recht tot opschorting van de betaling.

 

8.     OVERMACHT

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft STPG BNLX in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de cliënt dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat STPG BNLX gehouden is tot enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan STPG BNLX kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeerd geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

9.     INCASSOKOSTEN

Indien betaling van enige factuur van STPG BNLX door cliënt binnen de geldende betalingstermijn uitblijft, wordt de cliënt geacht in verzuim te zijn. Voor zover de cliënt(e) niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen alle incassokosten, dus zowel de buitengerechtelijke kosten als de werkelijke proceskosten die STPG BNLX maakt in verband met de invordering van facturen – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – voor rekening van de cliënt(e) komen

 

10. DIVERSEN

 1. Indien de cliënt aan STPG BNLX schriftelijk opgave doet van een adres, is STPG BNLX gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de cliënt aan STPG BNLX schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door STPG BNLX gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat STPG BNLX deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met STPG BNLX in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door STPG BNLX vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, vergelijkbare bepaling.
 4. STPG BNLX is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.
 5. Verkoop via internet is cliënt toegestaan via een eigen webshop, verbonden aan de kliniek en voor haar eigen klanten. Verkoop via derden (zoals Bol.com, Amazon, ed) is niet toegestaan en uitsluitend voorbehouden aan STPG BNLX.

 

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. STPG BNLX behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte goederen, uitingen, publicaties en software en de daarin vervatte uitvindingen voor. De cliënt respecteert deze rechten geheel en onvoorwaardelijk.
 2. Cliënt geeft STPG BNLX toestemming om, de naam van cliënt en een beschrijving van het behandelaanbod waarbij cliënt de STPG BNLX producten gebruikt, aan te wenden voor public relations en marketing doeleinden zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: vermelding op de STPG BNLX websites, vermelding in de STPG BNLX brochures, opname van de toepassing als een case studie, beschrijving van de toepassing in de white papers, opname van de naam van cliënt in de STPG BNLX referentielijsten en het verzenden van persberichten in relatie tot de toepassingen die STPG BNLX voor de cliënt gerealiseerd heeft.
 3. De cliënt mag voor promotie van de producten die STPG BNLX vertegenwoordigt uitsluitend gebruikmaken van het beeldmateriaal dat STPG BNLX ter beschikking heeft gesteld.
 4. STPG BNLX garandeert niet, dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

12. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de cliënt partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De bevoegde rechter van het arrondissement Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft STPG BNLX het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt door advocatenkantoor Both, voor het laatst aangepast op 15 januari 2019 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel